Padding, Rectangle, White, 3-Ply, 4 oz., 4.5 x 3.5"