Padding, Rectangle, White, 3-Ply, 4 oz., 4-1/2 x 3-1/2"